ࡱ> b !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>?@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_`acdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~Root Entry FPϏ͓WorkbookS{SummaryInformation(DocumentSummaryInformation88 ZO\p Ba= = ?'8X@"1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1 Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1Arial1*h6 Calibri Light1,6Calibri16Calibri16Calibri1Calibri1Calibri1<Calibri1>Calibri1?Calibri14Calibri14Calibri1 Calibri15Calibri1Calibri1Calibri1 Calibri1Calibri3#,##0\ " ";\-#,##0\ " "=#,##0\ " ";[Red]\-#,##0\ " "?#,##0.00\ " ";\-#,##0.00\ " "I"#,##0.00\ " ";[Red]\-#,##0.00\ " "q*6_-* #,##0\ " "_-;\-* #,##0\ " "_-;_-* "-"\ " "_-;_-@_-k)3_-* #,##0\ _ _-;\-* #,##0\ _ _-;_-* "-"\ _ _-;_-@_-,>_-* #,##0.00\ " "_-;\-* #,##0.00\ " "_-;_-* "-"??\ " "_-;_-@_-{+;_-* #,##0.00\ _ _-;\-* #,##0.00\ _ _-;_-* "-"??\ _ _-;_-@_-"$"#,##0_);\("$"#,##0\)!"$"#,##0_);[Red]\("$"#,##0\)""$"#,##0.00_);\("$"#,##0.00\)'""$"#,##0.00_);[Red]\("$"#,##0.00\) #?/? #??/?? m/d/yy d\-mmm\-yy d\-mmm mmm\-yym/d/yyyy\ h:mm\(#,##0_);\(#,##0\)\(#,##0_);[Red]\(#,##0\)\(#,##0.00_);\(#,##0.00\)#\(#,##0.00_);[Red]\(#,##0.00\).)_(* #,##0_);_(* \(#,##0\);_(* "-"_);_(@_)72_("$"* #,##0_);_("$"* \(#,##0\);_("$"* "-"_);_(@_)61_(* #,##0.00_);_(* \(#,##0.00\);_(* "-"??_);_(@_)?:_("$"* #,##0.00_);_("$"* \(#,##0.00\);_("$"* "-"??_);_(@_)[$-10419]0.000                                      P P   a> ff       `   @ @ @ @ @"" @ @" @"" @"" @"" @"" @ @" @" @"" @ @"! @"! @  @ @"  @"" " A"" @ @ @ @""     " " "  @" ||e}A} #,##0.00ef;_(@_)0}A} #,##0.00ef;_(@_)0}A} #,##0.00ef;_(@_)0}A} #,##0.00ef;_(@_)0}A} #,##0.00ef;_(@_)0}A} #,##0.00ef ;_(@_)0}A} #,##0.00L;_(@_)0}A} #,##0.00L;_(@_)0}A} #,##0.00L;_(@_)0}A} #,##0.00L;_(@_)0}A} #,##0.00L;_(@_)0}A} #,##0.00L ;_(@_)0}A} #,##0.0023;_(@_)0}A} #,##0.0023;_(@_)0}A} #,##0.0023;_(@_)0}A} #,##0.0023;_(@_)0}A} #,##0.0023;_(@_)0}A}! #,##0.0023 ;_(@_)0}A}" #,##0.00;_(@_)0}A}# #,##0.00;_(@_)0}A}$ #,##0.00;_(@_)0}A}% #,##0.00;_(@_)0}A}& #,##0.00;_(@_)0}A}' #,##0.00 ;_(@_)0}}( ??v#,##0.00̙;_(@_)0-;_-?\ _ @_-@ }}) ???#,##0.00;_(@_)0???-;_-????\ _ ???@_-@ ???}}* }#,##0.00;_(@_)0-;_-?\ _ @_-@ }A}- #,##0.00;_(@_)0}A}. #,##0.00?;_(@_)0}A}/ #,##0.0023;_(@_)0}-}0 #,##0.00}U}1 #,##0.00;_(@_)0-;_-}}2 #,##0.00;_(@_)0???-;_-????\ _ ???@_-@ ???}-}3 #,##0.00}A}4 W#,##0.00;_(@_)0}A}5 #,##0.00;_(@_)0}-}6 #,##0.00}x}7#,##0.00;_(???-; ????\ ???@_}A}9 }#,##0.00;_(}-}: #,##0.00}A}= a#,##0.00;_( 20% 0:F5=B1M 20% 0:F5=B1 ef % 20% 0:F5=B2M" 20% 0:F5=B2 ef % 20% 0:F5=B3M& 20% 0:F5=B3 ef % 20% 0:F5=B4M* 20% 0:F5=B4 ef % 20% 0:F5=B5M. 20% 0:F5=B5 ef % 20% 0:F5=B6M2 20% 0:F5=B6 ef % 40% 0:F5=B1M 40% 0:F5=B1 L % 40% 0:F5=B2M# 40% 0:F5=B2 L˭ % 40% 0:F5=B3M' 40% 0:F5=B3 L % 40% 0:F5=B4M+ 40% 0:F5=B4 L % 40% 0:F5=B5M/ 40% 0:F5=B5 L % 40% 0:F5=B6M3 40% 0:F5=B6 L % 60% 0:F5=B1M 60% 0:F5=B1 23 % 60% 0:F5=B2M$ 60% 0:F5=B2 23 % 60% 0:F5=B3M( 60% 0:F5=B3 23 % 60% 0:F5=B4M, 60% 0:F5=B4 23f % 60% 0:F5=B5M0 60% 0:F5=B5 23 %! 60% 0:F5=B6M4 60% 0:F5=B6 23Ў %":F5=B1A:F5=B1 Dr %#:F5=B2A!:F5=B2 }1 %$:F5=B3A%:F5=B3 %%:F5=B4A):F5=B4 %&:F5=B5A-:F5=B5 [ %':F5=B6A1:F5=B6 pG %(2>4 u2>4 ̙ ??v% )K2>4uK2>4 ???%????????? ???* KG8A;5=85 KG8A;5=85 }% +&5=56=K9,. 5=56=K9 [0]- 03>;>2>: 1K 03>;>2>: 1 DTj%Dr. 03>;>2>: 2K 03>;>2>: 2 DTj%?/ 03>;>2>: 3K 03>;>2>: 3 DTj%230 03>;>2>: 4= 03>;>2>: 4 DTj% 1B>3KB>3 %DrDr)2>=B@>;L=0O OG59:0>=B@>;L=0O OG59:0 %????????? ???30720=8570720=85 DTj%4 59B@0;L=K9I 59B@0;L=K9 W%$1KG=K95;>E>9?;>E>9 %6 >OA=5=8595 >OA=5=85 %7 @8<5G0=85n @8<5G0=85 8* @>F5=B=K9%9!2O70==0O OG59:0U!2O70==0O OG59:0 }%-:"5:AB ?@54C?@5645=8OO "5:AB ?@54C?@5645=8O %;* $8=0=A>2K9<2$8=0=A>2K9 [0]=%>@>H89A%>@>H89 a%XTableStyleMedium2PivotStyleLight168q3ffff̙̙3f3fff3f3f33333f33333\`U 2B>15=78= 280:5@>A8=*Ծ875;L=>5 B>?;82>$!">?>G=K9 <07CBB*!6865==K5 C3;52>4>@>4=K5 307K8m;a 2B>15=78=. 5:01@L 2020 3>40.  =30@A:0O % G8=A:89 ><A><>;LA:89 @0A=>;5=8=A:89 86=520@B>2A:>5 '>2>:C91KH52A:89 702>4 <0A5; 8 ?@8A04>:C@=5DB5?5@5@01>B:0 O70=A:0O !0<0@A:0O 3@. !0@0B>2A:89 "C0?A8=A:89 #D8<A:0O 3@. /@>A;02=5DB5>@3A8=B57>;3>3@04=5DB5?5@5@01>B:08653>@>4=5DB5>@3A8=B575@<=5DB5>@3A8=B57#EB0=5DB5?5@5@01>B:08@8H8=5DB5>@3A8=B57>A:>2A:89 <A:89 AB@0E0=A:89 !C@3CBA:89 !07?@>< =5DB5E8< !0;020B"$-%010@>2A:89 @A:=5DB5>@3A8=B57 ;E>2A:89 "=B8?8=A:89 280:5@>A8=. 5:01@L 2020 3>40.  #% 875;L=>5 B>?;82>. 5:01@L 2020 3>40. $ " ">?>G=K9 <07CB. 5:01@L 2020 3>40. ! 1 !6865==K5 C3;52>4>@>4=K5 307K. 5:01@L 2020 3>40. 0 C7C;C:A:>5 @0A=>40@=5DB5307"C9<078=A:>5 (:0?>2A:>5 >@>1:>2A:89 5@<=5DB5307?5@5@01>B:0" 0=35?0A=5DB5307 #A8=A:89 !C@3CBA:>5 #07?@><=5DBL-@5=1C@307?@>< 4>1KG0 @:CBA:07?@>< 4>1KG0 /<1C@3@5=1C@3A:89 !>A=>3>@A:89 "><A:307?@><#@5=3>9A:89 " !-074>1KG086=520@B>2A:89 O30=L307?5@5@01>B:0!81C@-">1>;LA: !81C@-%8<?@>< #@0;>@3A8=B57@387A:0O # "0B=5DBL-!0<0@0"0B=5DB5307?5@5@01>B:0;0=8@C5<K5 <8=8<0;L=K5 >1J5<K @50;870F88 =5DB5?@>4C:B>2, 0 B0:65 >B45;L=KE :0B53>@89 B>20@>2, 2K@01>B0==KE 87 =5DB8 8 3070, 8 >1J5<K 8E D0:B8G5A:>9 @50;870F88 =0 18@652KE B>@30E !1"!, BKA. B>==$0:B8G5A:85 >1J5<K @50;870F88*);0=8@C5<K5 <8=8<0;L=K5 >1J5<K @50;870F882A53>Over**64B@C10 >A=5DBL >@<0;L-80 53C;O@-92 @5<8C<-95!C?5@-98-100#!C@3CB=5DB5307 07?@>< =5DBL107?@><, 07?@>< ?@>4068, 07?@>< E>;48=3' (57028A8<0O =5DB5307>20O :><?0=8O) $>@B5=25AB"0B=5DBL 8<. .. (0H8=0! - !# !B>3>* - A CA;>28O<8 ?@8<5=5=8O B@51>20=89 A>2<5AB=>3> @8:070 $! >AA88 8 8=M=5@3> >AA88 !3/15/3 >B 12 O=20@O 2015 3>40 A ?>A;54CNI8<8 87<5=5=8O<8 8 4>?>;=5=8O<8 8 4>?>;=8B5;L=KE @07JOA=ONI8E 4>:C<5=B>2** - A>3;0A=> ?C=:BC 3(1) A>2<5AB=>3> @8:070 $! >AA88 8 8=M=5@3> >AA88 !3/15/3 >B 12 O=20@O 2015 3>40 A ?>A;54CNI8<8 87<5=5=8O<8 8 4>?>;=5=8O<8 " 5B=55" 56A57>==>5 " 8<=55" @:B8G5A:>5 !" (")"" () !# %>;48=3j~6 78_ :;<}#>C?3B B5 Co &GGTccJ1 PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭Vh%]-T-@r䰢g٤{v_ZS4.zX (@Đ@趨Z"jui1du A,3 Bjr.£E4O/t]lswQd8C%64P 4blYݻv'q6λ b5Ɉ WٿtL$l D-Gf6#R{H6e (<ДP:K: g2AGp,{0H81 4+xzƝ9p%.}6INBeyTZD>^q8 VO2LʮH&3IT-$Ai$u FP+{%, ~ @- |w{=!8v}"z]Wm4"ZUnJ['W4:Yhܥ=i 5VNxsLA#֪>[N1Cp- ԌEldyE 1J:I6CIr37Hŭ\ڒkBZyȁM'vmDZ:y J`)a09v" zYpB8\$kNܔe,”]JP2<@iEѓyW<2hoIBx0V7QMpZu_.$-%ͼfYEVM{3fX5[^kV&W$u*׭ YgT3Z>AM2L2gfX-%R$_[][V#*?ȭG- MW}eoH=zTpJӎ4DCՓ$iCn xr1i׭B ^+~Zh~˥^ ²J.{~5qnmYXd rŸOwIZeЬ6;B^QhvkB֭hΑ{j׫Z-xh^Fk?JXy>R[ykPK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!: theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] ZO ,WYbmxфq dMbP?_*+% &L&C&R&M&d2?'M&d2?(\.?)\.?" d\.?\.?&U} } m } /} I } } D,   >>XQQQQQ ? Y=QQQQQQ@ ZQQQQQQ A [\ [> aaV [? A ]^ [@V [A [Bb A _` BC BD cccC UE VDD~ EAa@F~ E~@C WV~ G@H~ G@H~ G@I SFTJJJJJ I SG T~ K@ J~ K@ J~ Kv@ I SH T~ K@ J~ K@ J~ K s@ I SI T~ K@j@ J~ K@j@ J~ KB@ I SJ TJJJJJ C W V~ G@ H~ G@ H Gffffff!@I SFTJJJJJI SGT~ K@J~ K@J~ K@I SHT~ Kp@J~ Kp@J~ Kv@I SITJJJJJI SJTJJJJJC WV~ G@H~ G@HGGz@I SFTJJJJJI SGT~ K@J~ K@J~ Kk@I SHT~ KЄ@J~ KЄ@J~ Ke@I SIT~ KB@J~ KB@J~ K(@I SJTJJJJJC WVHHHHHI SFTJJJJJI SGTJJJJJI SHTJJJJJI SITJJJJJI SJTJJJJJC WVHHHHHD l2.HZHN`.```.d.``..d.```....... !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>? I SF TJJJJJ!I !SG!TJJJJJ"I "SH"TJJJJJ#I #SI#TJJJJJ$I $SJ$TJJJJJ%C %W%VHHHHH&I &SF&TJJJJJ'I 'SG'TJJJJJ(I (SH(TJJJJJ)I )SI)TJJJJJ*I *SJ*TJJJJJ+C +W +V~ +GB@+H~ +GB@+H~ +G>@,I ,SF,TJJJJJ-I -SG-T~ -KB@-J~ -KB@-J~ -K>@.I .SH.TJJJJJ/I /SI/TJJJJJ0I 0SJ0TJJJJJ1C 1W 1V~ 1G|@1H~ 1G|@1H~ 1G @2I 2SF2TJJJJJ3I 3SG3T3KYC@3J3KYC@3J~ 3K@4I 4SH4T~ 4K8@4J~ 4K8@4J~ 4Kp@5I 5SI5TJJJJJ6I 6SJ6T~ 6KP@6J~ 6KP@6J~ 6KB@7C 7W 7V~ 7G!@7H~ 7G!@7H~ 7G@8I 8SF8TJJJJJ9I 9SG9T~ 9Kο@9J~ 9Kο@9J~ 9KL@:I :SH:T~ :Kt@:J~ :Kt@:J~ :K@;I ;SI;TJJJJJ<I <SJ<TJJJJJ=C =W =V=GffffffA@=H=GffffffA@=H~ =G@>I >SF>TJJJJJ?I ?SG?T?KQk2@?J?KQk2@?J~ ?Kp@D~ l...........`.`...`.h`.``.``..h.@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_@I @SH@T~ @K@@J~ @K@@J~ @K@AI ASIATJJJJJBI BSJBTJJJJJCC CW CVHHHHHDI DSFDTJJJJJEI ESGETJJJJJFI FSHFTJJJJJGI GSIGTJJJJJHI HSJHTJJJJJIC IWIV~ IG@IH~ IG@IH~ IG,@JI JSFJTJJJJJKI KSGKT~ KK@KJ~ KK@KJ~ KK@LI LSHLT~ LKԦ@LJ~ LKԦ@LJ~ LK|@MI MSIMTJJJJJNI NSJNT~ NKb@NJ~ NKb@NJ~ NK>@OC OWOV~ OG2@OH~ OG2@OHOGQ#@PI PSFPTJJJJJQI QSGQT~ QK3@QJ~ QK3@QJ~ QK s@RI RSHRT~ RK@RJ~ RK@RJ~ RK0@SI SSIST~ SKK@SJ~ SKK@SJ~ SK(@TI TSJTT~ TK2@TJ~ TK2@ TJJUC UUK UVDD~ UE@UFUECJ@VC VWVV~ VGP@VH~ VGP@VHVG-*@WI WSFWTJJJJJXI XSGXT~ XK@XJ~ XK@XJXKCl@YI YSHYT~ YK@YJ~ YK@YJYKS@ZI ZSIZTJJJJJ[I [SJ[TJJJJJ\C \W\V~ \G@\H~ \G@\H\GK7A`6@]I ]SF]TJJJJJ^I ^SG^T~ ^K@^J~ ^K@^J^K/$A&@_I _SH_T~ _K@_J~ _K@_J_Ksh|&@D l`........`.``.`d.```VRd.dd..d.d`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~`I `SI`TJJJJJaI aSJaTJJJJJbC bWbVbG= ףp0@bHbG= ףp0@bH~ bGΖ@cI cSFcTJJJJJdI dSGdT~ dK@dJ~ dK@dJdK;On@eI eSHeT~ eK@eJ~ eK@eJeK @fI fSIfTJJJJJgI gSJgTJJJJJhC hWhV~ hG`{@hH~ hG`{@hHhG1Zd @iI iSFiTJJJJJjI jSGjT~ jK@t@jJ~ jK@t@jJ~ jK`p@kI kSHkTkK= ףp=?kJkK= ףp=?kJkKw/?lI lSIlTJJJJJmI mSJmTJJJJJnC nUL nVDD~ nE@nF~ nEk@oC oWoV~ oG@oH~ oG@oH~ oGk@pI pSFpTJJJJJqI qSGqT~ qKp@qJ~ qKp@ qJJrI rSHrT~ rK@rJ~ rK@rJ~ rKk@sI sSIsTJJJJJtI tSJtTJJJJJuC uUM uVDD~ uE@uF~ uEl@vC vWvV~ vGP@vH~ vGP@vH~ vG@wI wSFwTJJJJJxI xSGxT~ xKh@xJ~ xKh@xJ~ xK@yI ySHyT~ yK8@yJ~ yK8@yJ~ yK@zI zSIzTJJJJJ{I {SJ{TJJJJJ|C |W|V|GfffffC@|H|GfffffC@|H~ |G@}I }SF}TJJJJJ~I ~SG~T~ ~K4@~J~ ~K4@~J~ ~K@I SHT~ K8@J~ K8@J~ K@D l..h.dd..d.`l..N`.V`..N`.``..h.`I SITK= ףp=?JK= ףp=?J~ K[@I SJTJJJJJC WV~ G@H~ G@H~ G@I SFTJJJJJI SGT~ K`{@J~ K`{@J~ K@t@I SHT~ K`@J~ K`@J~ KP@I SIT~ KE@J~ KE@J~ KE@I SJTJJJJJC UN VDD~ E@F~ E@C WV~ G6@H~ G6@HGq= ףp#@I SFTJJJJJI SGT~ K\@J~ K\@J~ K@I SHTK4@JK4@J~ Kk@I SITJJJJJI SJTJJJJJC WV~ G0@H~ G0@H~ G@I SFTJJJJJI SGT~ Kt@J~ Kt@J~ K@I SHTK(\@JK(\@J~ K[@I SITJJJJJI SJTJJJJJC U VDD~ E@F~ E@C WV~ G@H~ G@H~ G@I SFTJJJJJI SGT~ KH@J~ KH@J~ K@I SHT~ K8@J~ K8@J~ K[@I SITJJJJJI SJTJJJJJC U VDD~ E@FE h"lxz @C WV~ G@H~ G@HG h"lxz @I SFTJJJJJI SGT~ K@J~ K@JK h"lxz @D lh.`.```.Nd.`h..`.`h..N`.``..Rd.I SHTJJJJJI SITJJJJJI SJTJJJJJC UOVDDFFFC WVHHHHHI SFTJJJJJI SGTJJJJJI SHTJJJJJI SITJJJJJI SJTJJJJJC UP VDD~ E}@F~ Eu@C WV~ G}@H~ G}@H~ Gu@I SFTJJJJJI SGT~ Kp|@J~ Kp|@J~ Ku@I SHT~ K3@J~ K3@ JJI SITJJJJJI SJTJJJJJC UQ VDD~ E6@FEZ'#@C WVHHHHHI SFTJJJJJI SGTJJJJJI SHTJJJJJI SITJJJJJI SJTJJJJJC WV~ G6@H~ G6@HGZ'#@I SFTJJJJJI SGT~ Kq@J~ Kq@ JJI SHT~ K@J~ K@JK5lO@I SIT~ Kq@J~ Kq@J~ K@I SJTJJJJJC UR VDD~ E@F~ E{@C WV~ G@H~ G@H~ G{@D( l..........N`.`V..R......d.Vd`.NI SFT~ K~@J~ K~@ JJI SGT~ K8@J~ K8@J~ Kk@I SHT~ KB@J~ KB@J~ Kk@I SITJJJJJI SJTJJJJJI US VLL~ E5@FET7!+r@>MPQQQQQ>MPQQQQQ ? MT RUQQQQQ ? MV RWQQQQQ<V``..R>>@QRj   !!""##$$%%&&''(())**++,,--..//00112233445566778899::;;<<==>>??@@AABBCCDDEEFFGGHHIIJJKKLLMMNNOOPPQQRRSSTTUUVVWWXXYYZZ[[\\]]^^__``aabbccddeeffgghhiijjkkllmmnnooppqqrrssttuuvvwwxxyyzz{{||}}~~7ggD ZO ? dMbP?_*+% &L&C&R&M&d2?'M&d2?(\.?)\.?" d\.?\.?&U} } m } /} I } } D?,   >>XQQQQQ ? Y=QQQQQQ@ Z QQQQQQ A [\ [> aaV [? A ]^ [@V [A [Bb A _` BC BD cccC UE VDD~ E.@F~ E@C dT~ K@J~ K@J~ Ku@C dTK(\?JK(\?J~ K@]@ C d TJJJJJ C d TJJJJJ C d T K(\? J K(\? J~ K@]@ C d TJJJJJ C d TJJJJJC d TJJJJJC d T~ K(@J~ K(@ JJC d TJJJJJC d TJJJJJC dTJJJJJC dT~ K@J~ K@J~ Kt@C d!T~ N@O~ K@ JJC UK VDD~ E@F~ E@C dTJJJJJC dTJJJJJC dTJJJJJC dTJJJJJC d!T~ N@O~ K@J~ K@C UL VDD~ E@F~ E@}@C dT~ K@J~ K@J~ K@}@C d!TOOJJJC UM VDD~ E @F~ E^@C dTJJJJJD l2.HZHN`h..h...V...`VN....`N`.N !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=> C d T~ KF@ J~ KF@ J~ KH@!C !d!T~ !KΓ@!J~ !KΓ@!J~ !Kt@"C "d!"TOOJJJ#C #UN #VDD~ #Er@#F~ #E[@$C $d$TJJJJJ%C %d%T~ %Kr@%J~ %Kr@%J~ %K[@&C &d!&TOOJJJ'C 'U'VDDFFF(C (d(TJJJJJ)C )d!)TOOJJJ*C *U *VDD~ *E@*F~ *ET@+C +d+T~ +K@+J~ +K@+J~ +KT@,C ,d!,TOOJJJ-C -UO-VDDFFF.C .d.TJJJJJ/C /d!/TOOJJJ0C 0UP 0VDD~ 0E&@ 0FF1C 1d1T~ 1K&@1J~ 1K&@ 1JJ2C 2d!2TOOJJJ3C 3UQ 3VDD~ 3Er@3F~ 3E@4C 4d4TJJJJJ5C 5d5T~ 5Kr@5J~ 5Kr@5J~ 5K@6C 6d!6TOOJJJ7C 7UR7VDDFFF8C 8d8TJJJJJ9C 9d!9TOOJJJ:I :US :VLL~ :E@:F~ :E@;>MPQQQQQ<>MPQQQQQ =? =MT =RU=QQQQQ >? >MV >RW>QQQQQB X``.N.`....N`....DV.N.`....N>>@QRB   !!""##$$%%&&''(())**++,,--..//001122334455<<==>>66778899::;;7ggD ZO ([1c dMbP?_*+% &L&C&R&M&d2?'M&d2?(\.?)\.?" d\.?\.?&U} } m } /} I } } D,   >>XQQQQQ ? Y=QQQQQQ@ Z"QQQQQQ A [\ [> aaV [? A ]^ [@V [A [Bb A _` BC BD cccC UE VDD~ Eq@F~ EA@C WV~ Gc@H~ Gc@H~ G@I SXTJJJJJ I SY TJJJJJ I SZ T~ Kc@ J~ Kc@ J~ K@ I S[ TJJJJJ C W V~ G@ H~ G@ H~ Gܐ@ I SX TJJJJJI SYTJJJJJI SZT~ K@J~ K@J~ Kܐ@I S[TJJJJJC WV~ G@H~ G@H~ GH@I SXTJJJJJI SYTJJJJJI SZT~ K@J~ K@J~ KH@I S[TJJJJJC WVHHHHHI SXTJJJJJI SYTJJJJJI SZTJJJJJI S[TJJJJJC WVHHHHHI SXTJJJJJI SYTJJJJJI SZTJJJJJI S[TJJJJJD l2.HZHN`..`.`..`.`..`.......... !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>? C W VHHHHH!I !SX!TJJJJJ"I "SY"TJJJJJ#I #SZ#TJJJJJ$I $S[$TJJJJJ%C %W %VHHHHH&I &SX&TJJJJJ'I 'SY'TJJJJJ(I (SZ(TJJJJJ)I )S[)TJJJJJ*C *W *V*G@G@G@*H~ *G@+I +SX +TJ+K@K@ +JJ,I ,SY,T~ ,Kė@,J~ ,Kė@,J~ ,K#@-I -SZ-T~ -K@-J~ -K@-J~ -K،@.I .S[.TJJJJJ/C /W /V~ /G@/G0@~ /G@/H/Gq= ףP@@0I 0SX 0TJ0K0@0K0@ 0JJ1I 1SY1T~ 1K@1J~ 1K@1J~ 1K@2I 2SZ2T~ 2KΓ@2J~ 2KΓ@2J~ 2KH@3I 3S[3TJJJJJ4C 4W 4V~ 4G@4H~ 4G@4H~ 4G@5I 5SX5TJJJJJ6I 6SY6T~ 6K@ @6J~ 6K@ @6J~ 6K@7I 7SZ7T~ 7K@7J~ 7K@7J~ 7K(w@8I 8S[8TJJJJJ9C 9W 9VHHHHH:I :SX:TJJJJJ;I ;SY;TJJJJJ<I <SZ<TJJJJJ=I =S[=TJJJJJ>C >W>V>GI@G"@G@>H~ >G6@?I ?SX ?TJ?K"@K"@ ?JJD l..........VJ``.lX``.`.``......V@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_@I @SY@T~ @KҤ@@J~ @KҤ@@J~ @K@AI ASZAT~ AK܍@AJ~ AK܍@AJ~ AK@BI BS[BTJJJJJCC CWCVCGК@G @G$@CH~ CG*@DI DSX DTJDK @K @ DJJEI ESYET~ EK&@EJ~ EK&@EJ~ EKp|@FI FSZFT~ FKT@FJ~ FKT@FJ~ FK@GI GS[GTJJJJJHC HUK HVDD~ HEq@HFHE7A`T@IC IWIV~ IG@IH~ IG@IHIGbX9@@JI JSXJTJJJJJKI KSYKT~ KKը@KJ~ KKը@KJKKbX9@@LI LSZLT~ LKu@LJ~ LKu@ LJJMI MS[MTJJJJJNC NWNV~ NG4@NH~ NG4@NHNGX9v/@OI OSXOTJJJJJPI PSYPT~ PK@PJ~ PK@PJPKX9v/@QI QSZQT~ QKC@QJ~ QKC@ QJJRI RS[RTJJJJJSC SWSV~ SGq@SH~ SGq@SHSGCl=@TI TSXTTJJJJJUI USYUTUKfffff@@UJUKfffff@@UJUKCl=@VI VSZVT~ VKC@VJ~ VKC@ VJJWI WS[WTJJJJJXC XWXV~ XG@}@XH~ XG@}@XH~ XGx@YI YSXYTJJJJJZI ZSYZTJJJJJ[I [SZ[T~ [K@}@[J~ [K@}@[J~ [Kx@\I \S[\TJJJJJ]C ]UL ]VDD~ ]E&@]F~ ]E@m@^C ^W^V~ ^G&@^H~ ^G&@^H~ ^G@m@_I _SX_TJJJJJD l``.VJ``.Rd.dV.d.dV.d.lV.`..`.N``abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~`I `SY`TJJJJJaI aSZaT~ aKʒ@aJ~ aKʒ@aJ~ aK@m@bI bS[bT~ bK@bJ~ bK@ bJJcC cUM cVDD~ cEո@cF~ cE@dC dWdV~ dG@dH~ dG@dH~ dG$@eI eSXeTJJJJJfI fSYfT~ fKD@fJ~ fKD@fJ~ fK@@gI gSZgT~ gK@gJ~ gK@gJgK= ףp=@hI hS[hTJJJJJiC iWiViG٩@G@`@Gݪ@iH~ iG@jI jSXjTjK؜@K@`@jK(\3@jJ~ jK@@kI kSYkT~ kK@]@kJ~ kK@]@ kJJlI lSZlT~ lK@lJ~ lK@lJ~ lK@mI mS[mTJJJJJnC nWnV~ nG@nH~ nG@nH~ nGʒ@oI oSXoTJJJJJpI pSYpT~ pK@pJ~ pK@pJ~ pKH@qI qSZqT~ qK@qJ~ qK@qJ~ qKL@rI rS[rTJJJJJsC sUN sVDD~ sEt@sFsEq= ףp#@tC tWtV~ tG@tH~ tG@tH~ tG{@uI uSXuTJJJJJvI vSYvT~ vK@vJ~ vK@ vJJwI wSZwTJJJJ~ wK{@xI xS[xTJJJJJyC yWyV~ yG8@yH~ yG8@yH~ yG@zI zSXzTJJJJJ{I {SY{TJJJJJ|I |SZ|TJJJJJ}I }S[}T~ }K8@}J~ }K8@}J~ }K@~C ~U ~VDD~ ~E@~F~ ~E@C WVG`8@G@G@H~ G@D l.`VN`.`d.VbV`.`.``.R`.V:.`...`NI SX TJK@K@J~ K"@I SYTJJJJJI SZT~ KT@J~ KT@J~ K@m@I S[T~ K@J~ K@ JJC U VDD~ EK@FE/݄%@C WV~ GK@H~ GK@HG/݄%@I SXTJJJJJI SYTJJJJK/$ @I SZT~ KK@J~ KK@JK= ףp=@I S[TJJJJJC UO VDD~ EY@ FFC WV~ GY@H~ GY@ HHI SXTJJJJJI SYTJJJJJI SZT~ KY@J~ KY@ JJI S[TJJJJJC UP VDD~ E@F~ Eu@C WV~ G@H~ G@H~ Gu@I SXTJJJJJI SYT~ K@J~ K@J~ Ku@I SZTJJJJJI S[TJJJJJC UQ VDDEfffff6A@F~ E@C WVHHHHHI SXTJJJJJI SYTJJJJJI SZTJJJJJI S[TJJJJJC WVG@G`@Gfffff6A@H~ G@I SX TJK`@K`@J~ K @I SYTJJJJJI SZT~ K%@J~ K%@J~ K@D lT.`VRd.>d.DV..V.N`.`..R.....bT.I S[T~ KJ@J~ KJ@J~ K@C UR VDD~ Ep@F~ E@C WV~ Gp@H~ Gp@H~ G@I SXTJJJJJI SYTJJJJJI SZT~ KB@J~ KB@J~ K@I S[T~ Kt@J~ Kt@ JJI US VLL~ EѬ@FE~jtt@>MPQQQQQ>MPQQQQQ ? MT RUQQQQQ ? MV RWQQQQQ`N`..`VR>>@QRz   !!""##$$%%&&''(())**++,,--..//00112233445566778899::;;<<==>>??@@AABBCCDDEEFFGGHHIIJJKKLLMMNNOOPPQQRRSSTTUUVVWWXXYYZZ[[\\]]^^__``aabbccddeeffgghhiijjkkllmmnnooppqqrrssttuuvvwwxxyyzz{{||}}~~7ggD ZO 4D dMbP?_*+% &L&C&R&M&d2?'M&d2?(\.?)\.?" d\.?\.?&U} } m } /} I } } D4,   >>XQQQQQ ? Y=QQQQQQ@ Z#QQQQQQ A [\ [> aaV [? A ]^ [@V [A [Bb A _` BC BD cccC UE VDD~ Eհ@F~ E=@C dT~ K@J~ K@J~ Ku@C dT~ Kp|@J~ Kp|@JKfffff@ C d T~ K0y@ J~ K0y@ J~ K@]@ C d TJJJJJ C d TJJJJJ C d TJJJJJ C d TJJJJJC d T~ K@J~ K@J~ KH@C d T~ K@J~ K@J~ K@@C d TK(\@JK(\@J~ K@m@C d TJJJJJC dT~ K@]@J~ K@]@J~ K@]@C dT~ N@O~ K@J~ K@}@C UK VDD~ E@F~ E@C dTJJJJJC dT~ K@J~ K@J~ K@C dTJJJJJC dTOOJJJC ULVDDFFFC dTOOJJJC UM VDD~ ES@F~ E@C dT~ K@J~ K@J~ K@}@C dT~ K|@J~ K|@J~ Ku@C dT~ N @O~ K @J~ KH@C UNVDDFFFDT l2.HZHN`d`....``h.``N.`....N``` !"#$%&'()*+,-./0123 C d TJJJJJ!C !d!TOOJJJ"C "U "VDD~ "E`h@ "FF#C #d#T~ #N`h@#O~ #K`h@ #JJ$C $U$VDDFFF%C %d%TOOJJJ&C &UO&VDDFFF'C 'd'TOOJJJ(C (UP(VDDFFF)C )d)TOOJJJ*C *UQ*VDDFFF+C +d+TJJJJJ,C ,d,TOOJJJ-C -UR-VDDFFF.C .d.TOOJJJ/I /US /VLL~ /EU@/F~ /E@0>MPQQQQQ1>MPQQQQQ 2? 2MT 2RU2QQQQQ 3? 3MV 3RW3QQQQQ,~|..DV...........N>>@QR7   !!""##$$%%&&''(())00112233**++,,--..//7ggD ZO 8&m#-7u@J{TA]foq dMbP?_*+% &L&C&R&M&d2?'M&d2?(\.?)\.?" d\.?\.?&U} } m } /} I } } D&,   >>XQQQQQ ? Y=QQQQQQ@ Z$QQQQQQ A [\ [> aaV [? A ]^ [@V [A [Bb A _` BC BD cccC UE VDDE rh$@FErh| @C WVGM@HGM@HGI +?I S\TKZd;O@JKZd;O@JKI +? I S] TJJJJJ I S^ T KV-? J KV-? JJ I S_ TJJJJJ C W VHHHHH I S\ TJJJJJI S]TJJJJJI S^TJJJJJI S_TJJJJJC W%V~ Gf@H~ Gf@HGV-?I S\T~ Kf@J~ Kf@JKV-?I S]TJJJJJI S^TJJJJJI S_TJJJJJC WVHHHHHI S\TJJJJJI S]TJJJJJI S^TJJJJJI S_TJJJJJC W&VHHHHHI S\TJJJJJI S]TJJJJJI S^TJJJJJI S_TJJJJJD l2.HZHVll.^......dd............ !"#$%&'()*+,-./0123456789:;<=>? C W VHHHHH!I !S\!TJJJJJ"I "S]"TJJJJJ#I #S^#TJJJJJ$I $S_$TJJJJJ%C %W%VHHHHH&I &S\&TJJJJJ'I 'S]'TJJJJJ(I (S^(TJJJJJ)I )S_)TJJJJJ*C *W*VHHHHH+I +S\+TJJJJJ,I ,S],TJJJJJ-I -S^-TJJJJJ.I .S_.TJJJJJ/C /W /VHHHHH0I 0S\0TJJJJJ1I 1S]1TJJJJJ2I 2S^2TJJJJJ3I 3S_3TJJJJJ4C 4W 4V~ 4Gt@4H~ 4Gt@4H4G"~j?5I 5S\5T~ 5Kt@5J~ 5Kt@5J5K"~j?6I 6S]6TJJJJJ7I 7S^7TJJJJJ8I 8S_8TJJJJJ9C 9W 9V~ 9G@Z@9H~ 9G@Z@9H9GDl?:I :S\:T~ :K@Z@:J~ :K@Z@:J:KDl?;I ;S];TJJJJJ<I <S^<TJJJJJ=I =S_=TJJJJJ>C >W >VHHHHH?I ?S\?TJJJJJD l....................dd...dd....@ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ[\]^_@I @S]@TJJJJJAI AS^ATJJJJJBI BS_BTJJJJJCC CW CVHHHHHDI DS\DTJJJJJEI ES]ETJJJJJFI FS^FTJJJJJGI GS_GTJJJJJHC HW'HV~ HG@C@HH~ HG@C@HH~ HG @II IS\IT~ IK@C@IJ~ IK@C@IJ~ IK @JI JS]JTJJJJJKI KS^KTJJJJJLI LS_LTJJJJJMC MWMVHHHHHNI NS\NTJJJJJOI OS]OTJJJJJPI PS^PTJJJJJQI QS_QTJJJJJRC RW(RVRGQ?RHRGQ?RH~ RG:@SI SS\STSKQ?SJSKQ?SJ~ SK:@TI TS]TTJJJJJUI US^UTJJJJJVI VS_VTJJJJJWC WWWVWGX9v?WHWGX9v?WH~ WG@XI XS\XTJJJJJYI YS]YTYKX9v?YJYKX9v?YJ~ YK@ZI ZS^ZTJJJJJ[I [S_[TJJJJJ\C \UK \VDD\En@\F\Efffff@]C ]W]VHHHHH^I ^S\^TJJJJJ_I _S]_TJJJJJD l........``........hh...h.h..V..`abcdefghijklmnopqrstuvwxyz{|}~`I `S^`TJJJJJaI aS_aTJJJJJbC bW)bVHHHHHcI cS\cTJJJJJdI dS]dTJJJJJeI eS^eTJJJJJfI fS_fTJJJJJgC gWgVgG#~j?gHgG#~j? gHHhI hS\hTJJJJJiI iS]iTiK#~j?iJiK#~j? iJJjI jS^jTJJJJJkI kS_kTJJJJJlC lW*lVHHHHHmI mS\mTJJJJJnI nS]nTJJJJJoI oS^oTJJJJJpI pS_pTJJJJJqC qWqVqG~jt@qHqG~jt@qHqGfffff@rI rS\rTrK~jt@rJrK~jt@rJrKfffff@sI sS]sTJJJJJtI tS^tTJJJJJuI uS_uTJJJJJvC vW+vVHHHHHwI wS\wTJJJJJxI xS]xTJJJJJyI yS^yTJJJJJzI zS_zTJJJJJ{C {W,{VHHHHH|I |S\|TJJJJJ}I }S]}TJJJJJ~I ~S^~TJJJJJI S_TJJJJJD l.......^.^.......ll............C WVHHHHHI S\TJJJJJI S]TJJJJJI S^TJJJJJI S_TJJJJJC UL VDD~ EW@ FFC WV~ GW@H~ GW@ HHI S\T~ KW@J~ KW@ JJI S]TJJJJJI S^TJJJJJI S_TJJJJJC W-VHHHHHI S\TJJJJJI S]TJJJJJI S^TJJJJJI S_TJJJJJC UM VDDEffffff?FE#~j?C W.VHHHHHI S\TJJJJJI S]TJJJJJI S^TJJJJJI S_TJJJJJC WV~ G@J@H~ G@J@H~ GF@I S\TKQ?JKQ?J~ K8@I S]TJJJJJI S^TJJJJJI S_T~ K8@J~ K8@J~ K5@C WVG#~j?HG#~j?HG#~j?I S\TJJJJJI S]TK#~j?JK#~j?JK#~j?I S^TJJJJJI S_TJJJJJD l.....DVV........V.....`h..`l.l.C WVG&1?HG&1?HG rh?I S\TJJJJJI S]TK&1?JK&1?JK rh?I S^TJJJJJI S_TJJJJJC UN VDDE/ݤ<@FE9v1@C WVHHHHHI S\TJJJJJI S]TJJJJJI S^TJJJJJI S_TJJJJJC W/VHHHHHI S\TJJJJJI S]TJJJJJI S^TJJJJJI S_TJJJJJC W0VHHHHHI S\TJJJJJI S]TJJJJJI S^TJJJJJI S_TJJJJJC W1VHHHHHI S\TJJJJJI S]TJJJJJI S^TJJJJJI S_TJJJJJC W2V~ Gk@H~ Gk@HG#~j?I S\TJJJJJI S]TJJJJJI S^TJJJJJI S_T~ Kk@J~ Kk@JK#~j?C WVGCl{:@HGCl{:@HG0@D ll.l..V....................d...dI S\TJJJJJI S]TJJJJJI S^TJJJJJI S_TKCl{:@JKCl{:@JK0@C W3VHHHHHI S\TJJJJJI S]TJJJJJI S^TJJJJJI S_TJJJJJC W4VHHHHHI S\TJJJJJI S]TJJJJJI S^TJJJJJI S_TJJJJJC UVDDFFFC WVHHHHHI S\TJJJJJI S]TJJJJJI S^TJJJJJI S_TJJJJJC UVDDFFFC WVHHHHHI S\TJJJJJI S]TJJJJJI S^TJJJJJI S_TJJJJJC UOVDDFFFC W5VHHHHHI S\TJJJJJI S]TJJJJJI S^TJJJJJI S_TJJJJJD~l...l...........................C WVHHHHHI S\TJJJJJI S]TJJJJJI S^TJJJJJI S_TJJJJJC UPVDDFFFC WVHHHHHI S\TJJJJJI S]TJJJJJI S^TJJJJJI S_TJJJJJC U` VDD~ E@FE-@C W6VHHHHHI S\TJJJJJI S]TJJJJJI S^TJJJJJI S_TJJJJJC W7VHHHHHI S\TJJJJJI S]TJJJJJI S^TJJJJJI S_TJJJJJC W8VGˡE@HGˡE@HGv@I S\TKˡE@JKˡE@JKv@I S]TJJJJJI S^TJJJJJI S_TJJJJJC W9VGh|?5@HGh|?5@HG#~j?I S\TKh|?5@JKh|?5@JK#~j?I S]TJJJJJI S^TJJJJJI S_TJJJJJD\ l...........R..........ll...ll..   C W:V~ G0`@H~ G0`@H~ G_@I S\T~ K0`@J~ K0`@J~ K_@I S]TJJJJJI S^TJJJJJI S_TJJJJJC UQVDDFFFC WVHHHHHI S\TJJJJJI S]TJJJJJ I S^ TJJJJJ I S_ TJJJJJ C W; VHHHHH I S\ TJJJJJ I S] TJJJJJI S^TJJJJJI S_TJJJJJC WVHHHHHI S\TJJJJJI S]TJJJJJI S^TJJJJJI S_TJJJJJC W<VHHHHHI S\TJJJJJI S]TJJJJJI S^TJJJJJI S_TJJJJJC URVDDFFFC WVHHHHHI S\TJJJJJI S]TJJJJJI S^TJJJJJI S_TJJJJJDl``............................. !"#$% ` I US VLL E+GM@ F~ E@!>MPQQQQQ">MPQQQQQ #? #MT #RU#QQQQQ $? $MV $RW$QQQQQzdR>>>@QRB (   !!""##$$%%&&''(())**++,,--..//00112233445566778899::;;<<==>>??@@AABBCCDDEEFFGGHHIIJJKKLLMMNNOOPPQQRRSSTTUUVVWWXXYYZZ[[\\]]^^__``aabbccddeeffgghhiijjkkllmmnnooppqqrrssttuuvvwwxxyyzz{{||}}~~      !!""##$$7ggD Oh+'0x8@L X dp@?;@͓ ՜.+,0HP X`hp x